Spela in ditt klaviaturframförande som MIDI-data på en dator

Genom att använda musikproduktionsprogramvaran på datorn kan du spela in ditt klaviaturframförande som MIDI-data. Detaljerade instruktioner finns i programmets bruksanvisning. Det här avsnittet beskriver de grundläggande inspelningsinställningar du behöver göra på instrumentet. Tänk på att vissa av följande funktioner kanske inte är tillgängliga på instrumentet.

● Inställningar för Local Control

När du spelar in ditt klaviaturframförande på den anslutna datorn överförs de MIDI-data du spelar till datorn och återförs till instrumentet. Detta orsakar ett ”dubbelt” ljud, eftersom tongeneratorn för instrumentet tar emot data för klaviaturframförandet både direkt från klaviaturen och från datorn. För att undvika denna situation ställer du in Local Control på ”Off” för att separera instrumentets tongenerator från klaviaturen.

Obs!

    När du använder en programvarusynthesizer som tongenerator ska du se till att göra inställningar i datorprogrammet så att MIDI-data som tas emot från instrumentet inte returneras till instrumentet, förutom att ange Local Control till ”Off”.

● Extern klocka

När du spelar upp Style/Arpeggio-data ska du ställa in vilken klocka som ska användas, instrumentets eller datorns. Om du använder datorns klocka gör du inställningar i instrumentet så att Style/Arpeggio-uppspelning följer den externa klockan.

● Inställningar för MIDI-överföring

Gör inställningar så att både Style/Arpeggio-uppspelning och klaviaturframförandet överförs till datorn. Observera att vissa instrument inte kan överföra uppspelningsdata.

● Sända panelinställningarna (Initial Send)

Genom att göra detta innan du spelar in kan du spela in panelinställningarna i början av dina Song-data. Detta säkerställer att de rätta och förväntade ljuden kommer att produceras när den inspelade Songen spelas upp.