Överföra datafiler som Song-filer, Style-filer och säkerhetskopior

Följande datatyper kan överföras mellan datorn och instrumentet.

■ Data som kan överföras

Song-filer med tillägget ”.MID”

● Extern Song

Detta avser Song-data som skapats på en annan extern enhet än ditt instrument (till exempel en dator). Detta syftar också på Song-data som kan erhållas via Internet.

● User Song

Detta avser Song-data som skapats via instrumentets inspelningsfunktion. User Song-data kan överföras till datorn som säkerhetskopia och sedan returneras till instrumentet.

Style-filer med tillägget ”.STY”

● Extern Style

Detta avser Style-data som skapats på en annan extern enhet än ditt instrument (till exempel en dator). Detta syftar också på Style-data som kan erhållas via Internet.

● User Style

Detta avser Style-data som skapats via instrumentets inspelningsfunktion. User Style-data kan överföras till datorn som säkerhetskopia och sedan returneras till instrumentet.

Säkerhetskopior med tillägget ”.BUP”

Dessa filer, som innehåller panelinställningar och framförandedata, kan överföras till datorn och sparas som säkerhetskopior. Säkerhetskopiorna på datorn kan returneras till instrumentet, vilket gör att du kan ta fram panelinställningar och framförandedata som du har skapat tidigare.

Vilka poster som finns i säkerhetskopiorna och vilka data som kan överföras varierar beroende på instrument. Se kolumnen ”Data formats compatible for transfer” i ”Target Models and Functions” eller den bruksanvisning som medföljer instrumentet för mer information.

Filöverföringsmetoden skiljer sig också åt beroende på vilket instrument du använder. Se kolumnen ”File transfer method” i ”Target model and supported data”.

    Överföra filer med Musicsoft Downloader (gratis)

    Överföra filer på en dator med Utforskaren, Finder eller liknande.

MEDDELANDE

     Om batterier kan installeras i instrumentet: Undvik avstängning under filöverföringen och eventuell dataförlust genom att använda nätadaptern i stället för batterier när du överför filer.

Obs!

     Se till att stoppa uppspelningen av Songen eller Stylen när du använder Musicsoft Downloader, eftersom det inte går att komma åt instrumentets internminne från datorn under uppspelningen.