Överföra filer på en dator med Utforskaren, Finder eller liknande

Obs!

     Beroende på vilket instrument och vilket datoroperativsystem som används kan meny- och skärmindikationer skilja sig från det som visas i instruktionerna nedan.

     Filöverföringsmetoden skiljer sig åt beroende på instrument. Se kolumnen ”File transfer method” i ”Målmodell och funktioner”.

    Överföra filer med Musicsoft Downloader (gratis)

    Överföra filer med Utforskaren, Finder och liknande på datorn.

Windows 10 används som ett exempel i den här bruksanvisningen.

1.  Anslut instrumentet till datorn via en USB-kabel.

2.  Ställ in instrumentfunktionen ”Storage Mode” på ”ON” enligt instrumentets bruksanvisning.

Obs!

    Instrumentet är låst eller kan inte användas när ”Storage Mode” angetts till ”ON”. ”Storage Mode” ska normalt vara inställt på ”OFF”, utom när du överför filen mellan instrumentet och datorn.

3.  Starta ett program på datorn som kan kopiera filer, till exempel Utforskaren.

4.  Kontrollera att instrumentet känns igen som en extern lagringsenhet med Utforskaren eller ett liknande program.

    Enhetens namn beror på instrumentet.

5.  Kopiera filer mellan datorn och instrumentet (extern lagringsenhet).

MEDDELANDE

    När du kopierar filer från datorn till instrumentet (extern lagringsenhet) ska du se till att instrumentet (extern lagringsenhet) har tillräckligt med ledigt utrymme.

    Ändra inte säkerhetskopians filnamn (med tillägget .BUP) på datorn. Säkerhetskopieringsdata importeras inte till instrumentet.

    När det gäller User Songs och User Styles som skapats på instrumentet ska du aldrig ändra filnamnet på datorn. Om du gör det känns inte User Song- och User Style-data igen av instrumentet.

    Skapa inte mappar på instrumentet (extern lagringsenhet). Instrumentet kanske inte känner igen den kopierade filen korrekt.

    Formatera inte instrumentet (extern lagringsenhet). Instrumentet kanske inte fungerar som det ska.

    Koppla inte bort USB-kabeln under datakommunikation. Slå heller inte av strömmen till instrumentet. Dels sparas inte överförda data och dels kan instrumentet och datorn bli instabila och allt minnesinnehåll kan försvinna helt när strömmen slås på eller stängs av.

    Om du vill ta bort instrumentet (extern lagringsenhet) följer du procedurerna i det här häftet. Om du inte gör detta kan filen skadas.

6.  När kopieringen är klar tar du bort instrumentet (extern lagringsenhet) från datorn.

    Enhetens namn beror på instrumentet.

7.  Koppla bort USB-kabeln som ansluter instrumentet till datorn.

8.  Ställ in instrumentfunktionen ”Storage Mode” på ”OFF” enligt instrumentets bruksanvisning.

9.  Om du har överfört filen till instrumentet kontrollerar du att den har överförts korrekt.

    Om du har överfört en säkerhetskopia (****.BUP) bekräftar du att panelinställningarna har ändrats som förväntat.

    Om du har överfört en Song (***.MID) väljer du motsvarande nummer och startar sedan uppspelningen. Mer information finns i instrumentets bruksanvisning eller ”Spela upp MIDI-filer inklusive Songer som överförts från en dator”.

    Om du har överfört en Style (***.STY) bekräftar du att filöverföringen lyckats enligt instrumentets bruksanvisning.