Ange tiden för timern

Enheten växlar till standby-läge efter inställd tid förflutit. Tryck upprepade gånger på SLEEP för att ställa in timern (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, av). När insomningstimern är på lyser insomningstimerindikatorn på frontpanelens display.