Konfigurera tiden för insomningstimern

När den angivna tiden har gått ut går produkten över till standby.

  1. Tryck på SLEEP-knappen upprepade gånger för att ställa in önskad tid för insomningstimern.
  • Du kan välja AV, 120, 90, 60 eller 30 minuter.
OBS!
  • Nästa gång du ställer in timern, kommer den tid som ställdes in senaste gången att kallas upp först.