Ställa in användning för Virtual CINEMA FRONT

Väljer om Virtual CINEMA FRONT ska användas.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > ”Virtual CINEMA FRONT

Inställningar

Off

Inaktiverar Virtual CINEMA FRONT.

On

Aktiverar Virtual CINEMA FRONT.

OBS!
  • Den här inställningen är inte tillgänglig när ”Surround” på menyn ”Setup” är inställt på ”None”.