Ställa in användning av Network Standby-funktionen

Anger om enheten kan slås på från andra nätverksapparater.

Setup-menyn

Network” > ”Network Standby

Inställningar

Off

Inaktiverar funktionen Network Standby.

On

Aktiverar funktionen Network Standby.

Enheten förbrukar mer energi än när ”Off” är valt.

Auto

Aktiverar funktionen Network Standby.

Om ”Network Connection” är satt till ”Wired”, ställs enheten i energisparläget när nätverkskabeln kopplas från och strömförbrukningen dämpas.

OBS!
  • Om du sätter ”Network Standby” till ”Off”, ”Bluetooth Standby” kommer att avaktiveras.
  • I strömsparläget kan enheten inte slås på från andra nätverksapparater när nätverkskabeln är ansluten igen. Slår på enheten manuellt.

Med en avancerad energisparande design uppnår denna produkt en låg effektförbrukning som inte överstiger 1,8 watt när den är i Network Standby-läge.