Frontdisplay

Nedenfor finner du en forklaring på det som vises på frontdisplayet.

Grunnleggende visning

Denne visningen vises under avspilling. Hva som vises, avhenger av den gjeldende inngangskilden. Nedenfor vises et eksempel på visning under avspilling fra en mediaserver.

a

Avspillingsstatusikon

Vises avhengig av avspillingsstatus for sang/stasjon (radiostasjon).

Gjenta alle / 1 sang ( / )

Vises når inngangskilden er “Server” og Gjenta avspilling er stilt inn. Merk deg at dette kanskje ikke vises ved avspilling av musikk fra smarttelefon eller nettbrett fordi det avhenger av statusen på enheten.

Spill av / pause ( / )

Vises når inngangskilden er “Server” eller “Bluetooth” og den spilles av eller settes på pause.

Play-ikonet vises også når inngangskilden er “AirPlay” eller “Net Radio” og den spilles av.

Tilfeldig rekkefølge ()

Vises når inngangskilden er “Server” og Avspilling i tilfeldig rekkefølge er stilt inn. Merk deg at dette kanskje ikke vises ved avspilling av musikk fra smarttelefon eller nettbrett fordi det avhenger av statusen på enheten.

b

-∞ (Ved minimumsvolum) /MUTE

Når volumet er på minimum, blinker “-∞”. Når volumet er dempet, blinker “MUTE”.

c

Informasjonsområde

Følgende informasjon vises avhengig av den valgte inngangen.

Når du har valgt CD, PHONO, LINE1, LINE2, OPTICAL1, OPTICAL2, COAXIAL, TV eller en musikkstrømmetjeneste

Inngangsnavnet vises.

Når du har valgt USB DAC

Lydformatet og samplingsfrekvens for avspillingssignalet vises.

Når du har valgt Server eller Net Radio

Informasjon om den gjeldende sangen eller stasjonen vises. Hvis du vil veksle hva som vises, trykker du på DISPLAY-knappen på fjernkontrollen.

Når du har valgt AirPlay eller Bluetooth

Informasjon om den gjeldende sangen eller inngangsnavnet vises. Hvis du vil veksle hva som vises, trykker du på DISPLAY-knappen på fjernkontrollen.

Når du har valgt TUNER

Frekvensen vises. Informasjon fra RDS (Radio Data System) (modeller i Storbritannia, Europa og Russland) eller DAB (modeller i Storbritannia, Europa, Russland og Australia) vises også. Hvis du vil veksle hva som vises, trykker du på DISPLAY-knappen på fjernkontrollen.

MERK

  • Det kan hende at enkelte teksttegn ikke er tilgjengelige, og “_” vises.

Bla gjennom-visning

Denne visningen vises bare når inngangskilden er “Server” eller “Net Radio” og du velger ønsket sang eller stasjon.

a

Betjeningsretning-indikator

Tilgjengelige retninger for betjening vises.

b

Filinformasjonsikon

Dette ikonet angir typen innhold som vises.

Når Server er valgt

Angir en musikkfil.

Musikkfiler i formater som ikke støttes av dette produktet kan også vises ().

Angir en mappe.

Angir en fil som ikke kan spilles av.

Når Net Radio er valgt

Angir en mappe.

Angir en radiostasjon som kan velges.

c

Innholdsinformasjonsområde

Informasjon som for eksempel filnavn og stasjonsnavn vises.

MERK

  • Det kan hende at enkelte teksttegn ikke er tilgjengelige, og “_” vises.

Oppvarmingsindikator

Denne indikatoren vises straks etter at dette produktet er slått PÅ. Ikoner vises for å angi temperaturforholdene til forsterkeren. Bruk dette som et estimat på tiden til lydkvaliteten stabiliseres.

a

Temperaturforholdikoner

MERK
  • Lysstyrke på displayet er dempet for å beskytte displayenheten hvis produktet ikke betjenes i løpet av et bestemt tidsrom. Displayet går tilbake til normal lysstyrke når fjernkontrollen eller frontpanelet betjenes.
  • Når PURE DIRECT er slått på PÅ, blir frontdisplayet slått AV. Displayet slår seg PÅ igjen når fjernkontrollen eller frontpanelet betjenes etter at det har slått seg AV.
  • Den grunnleggende visningen slås av hvis ingen betjening utføres i løpet av et bestemt tidsrom. Tiden til displayet slås av kan endres i Setup-menyen.
  • Maksimalt antall tegn for å vise innholdsinformasjon (navn på stasjoner/sanger osv.) på den grunnleggende visningen eller bla gjennom-visningen varierer avhengig av den valgte inngangen og typen tegn.