Konfigurere tiden for hvilemodustimeren

Etter at den angitte tiden er passert, går produktet i standby.

  1. Trykk gjentatte ganger på SLEEP for å angi den ønskede tiden for hvilemodustimeren.
  • Du kan velge AV, 120, 90, 60, eller 30 minutter.
MERK
  • Neste gang du stiller inn timeren, vises den forrige angitte tiden først.