Slå på strömmen

Slå på produkten.

  1. Tryck på z (ström) brytaren på frontpanelen.
  • Strömmen slås på och strömindikatorn lyser.
  1. När följande meddelande visas på frontpanelens display tryck på RETURN på frontpanelen.
  • När du ansluter den här produkten till routern med en nätverkskabel (trådbunden anslutning) hoppas den här åtgärden över.
  • Det kan ta 30 sekunder för meddelandet att visas. Avsnittet märkt med ”*” ändras beroende på apparat.
”Wireless WAC” (trådlöst WAC) display
  • WAC-funktionen (Wireless Accessory Configuration) är till för att tillämpa en iOS-enhets trådlösa inställningar på en annan enhet och ansluta trådlöst till nätverket. Stegen för att ansluta till ett nätverk med hjälp av MusicCast Controller förklaras i kapitlet ”FÖRBEREDNING”. Därför förklaras här hur du avbryter WAC.
  • WAC-meddelandet visas första gången du använder produkten och efter att den har initialiserats.
OBS!
  • Det tar flera sekunder från det att du slår på strömmen till dess att ljudet spelas upp.
  • När du har stängt av strömmen får du inte försöka slå på den igen för minst 10 sekunder. Detta kan ge upphov till en del buller.

Styra strömmen med fjärrkontrollen

När z (ström) brytaren på frontpanelen är på, kommer produkten att växla mellan PÅ/Standby varje gång z (av/på) knappen på fjärrkontrollen trycks in.

OBS!
  • När produktens ström är i standby, för att slå på strömmen utan att använda fjärrkontrollen, tryck på z (ström) brytaren för att slå av den tillfälligt och tryck sedan igen för att slå på den igen.