Fjernbetjening

Det følgende er navnene på delene af fjernbetjeningen og forklaringer af deres funktioner.

a

Signalsender til fjernbetjening

Sender fjernbetjeningssignalet (infrarødt).

b

SP A/B tast

Til skift af udgangshøjttalerne. Hver gang der trykkes på den, skifter den i rækkefølgen A, B, A+B, Off ().

c

SLEEP tast

Indstiller dvaletimeren ().

d

zAMP-tast

Skifter strømmen på dette produkt mellem tændt og standby ().

e

Taster til valg af indgangskilde

Vælger en indgangskilde til afspilning ().

BEMÆRK

  • Trykker du gentagne gange på NET-tasten, skiftes der mellem netværkskilderne.

f

DISPLAY tast

Skifter displayet mellem forskellige slags oplysninger ().

MEMORY tast

Til registrering af radiostationer (forudindstillinger) (). Den kan også anvendes til at registrere sange på medieservere eller internetradiostationer ().

PRESET tast

Bruges til genkaldelse af registrerede (forudindstillede) radiostationer () og registrerede sange/internetradiostationer ().

g

1/2/3 -taster

Til registrering og genkaldelse af dine favoritradiostationer eller dit favoritnetværksindhold til særskilte forudindstillinger ().

h

SETUP tast

Åbner Setup-menuen ().

i

OPTION tast

Åbner Option-menuen ().

j

Menubetjeningsknapper

qwer (piletaster), ENTER og RETURN

Til betjening af menuerne.

k

NOW PLAYING tast

Viser oplysninger om det aktuelt afspillede netværksindhold.

l

VOLUME +/- -taster

Justerer lydstyrken ().

m

MUTE tast

Slår lyden fra. Trykker du på den igen, vender lyden tilbage til dens forrige niveau.

n

■ (Stop), r/d (Afspil/Pause)-taster

Til betjening af afspilning som fx af en medieserver, internetradio, eller Bluetooth.