Slå på strömmen

Slå på produkten.

  1. Sätt z (ström) brytaren på frontpanelen i uppåtvänt läge.
  • Strömmen slås på och strömindikatorn lyser.
  1. När följande meddelande visas på frontpanelens display tryck på RETURN på frontpanelen.
  • När du ansluter den här produkten till routern med en nätverkskabel (trådbunden anslutning) hoppas den här åtgärden över.
  • Det kan ta 30 sekunder för meddelandet att visas. Avsnittet märkt med ”*” ändras beroende på apparat.
”Wireless WAC” (trådlöst WAC) display
  • WAC-funktionen (Wireless Accessory Configuration) är till för att tillämpa en iOS-enhets trådlösa inställningar på en annan enhet och ansluta trådlöst till nätverket. Stegen för att ansluta till ett nätverk med hjälp av MusicCast Controller förklaras i kapitlet ”FÖRBEREDNING”. Därför förklaras här hur du avbryter WAC.
  • WAC-meddelandet visas första gången du använder produkten och efter att den har initialiserats.
OBS!
  • Det tar flera sekunder från det att du slår på strömmen till dess att ljudet spelas upp.
  • När du har stängt av strömmen får du inte försöka slå på den igen för minst 10 sekunder. Detta kan ge upphov till en del buller.

Styra strömmen med fjärrkontrollen

När z -(ström) brytaren på frontpanelen är upp, kommer varje tryck på zAMP -knappen på fjärrkontrollen växla strömmen för denna produkt mellan på och standby.

OBS!
  • När strömmen för denna produkt är i standby, för att slå på strömmen utan att använda fjärrkontrollen, flippa ner z (ström) brytaren ett ögonblick och sedan upp igen.