Påslagning/avslagning av strömmen till zoner

Växla strömmen för varje zon mellan på och av.

  1. Sätt zon-brytaren på fjärrkontrollen till zonen du vill manövrera.
  1. Tryck på z.
  • Varje gång du trycker på knappen kan du slå på/av zonen.
  • När zonen är påslagen tänds ”ZONE” på frontpanelen.
OBS!
  • Om alla zoner är avslagna växlar enheten till standby läge.
  • Du kan ändra strömmen för zonen i menyn ”Front Display” när ”Power Amp Assign” i menyn ”Setup” är satt till ”ZoneB”.