Uppspelning av innehåll på USB-minne

Du kan spela upp musikfiler som finns på ett USB-minne på enheten.

 1. Anslut USB-minnet till USB-jacket.
 1. Välj ”USB” som ingångskälla.
 • Bläddringsskärmen visas på TV:n. Om det pågår uppspelning på ditt USB-minne visas uppspelningsskärmen.
 1. Välj ett objekt.
 • Uppspelning startar och uppspelningsskärmen visas.
OBS!
 • För att återgå till översta nivån på bläddringsskärmen, håll ned RETURN på fjärrkontrollen.
 • Om USB-minnet innehåller många filer kan det ta lång tid att läsa in filerna.
 • Den högsta gränsen för uppspelning är 500 musikfiler. Mappstrukturen på ditt USB-minne kan minska den högsta gränsen.
 • Stoppa uppspelningen på USB-minnet innan du kopplar bort det från USB-jacket.
 • Anslut ett USB-minne direkt till USB-jacket på enheten. Använd inte förlängningskablar.
 • Enheten strömförsörjer inte USB-minnet medan det är i standby-läge.
 • Du kan konfigurera inställningarna för slumpvis/repeterad uppspelning av innehåll.
 • Du kan registrera innehåll så som snabbval och komma åt dem direkt.
 • När du ansluter ett USB-minne till USB-jacket på enheten första gången startar enheten automatiskt uppspelning av innehållet överst på toppnivåmappen (rotmappen) på USB-minnet.