Ställa in funktionen för färgknappar på fjärrkontrollen

Anger funktioner för RED/GREEN/YELLOW/BLUE-knapparna på fjärrkontrollen.

Setup-menyn

System” > ”Remote Key” > ”Color Key

Inställningar

Default

Tilldelar funktioner för enheter anslutna till receivern med en HDMI-kabel.

Den här inställningen är effektiv när ”HDMI Control” på menyn ”Setup” är satt till ”On”.

TV Control

Tilldelar funktionerna för TV-styrning till varje knapp.

RED: EXIT (stänger menyn på TV:n)

GREEN: INFO (visar information om TV:n så som upplösning)

YELLOW: BROADCAST (växlar TV:ns sändningstyp)

BLUE: INPUT (växlar TV-ingång)

Den här inställningen är effektiv när ”HDMI Control” på menyn ”Setup” är satt till ”On”.

Display Control

Tilldelar funktionerna för Display Control till varje knapp.

RED: Dimmer- (mörkar frontpanelens display och indikatorer)

GREEN: Dimmer+ (lyser upp frontpanelens display och indikatorer)

YELLOW: Display item - (visar föregående information på frontpanelens display)

BLUE: Display item + (visar nästa information på frontpanelens display)

OBS!
  • Om du vill använda HDMI-styrning måste du utföra HDMI-styrning länk inställning efter att du har anslutit de HDMI-styrningskompatibla enheterna när denna funktion är satt till ”Default” eller ”TV Control”.
  • HDMI-styrning och HDMI-styrning länkfunktion kanske inte fungerar korrekt när denna funktion är satt till ”Default” eller ”TV Control”.