Avspilling av musikk fra Bluetooth®-enhet på apparatet

Du kan spille av musikkfiler som er lagret på en Bluetooth-enhet (som f.eks. smarttelefoner) på apparatet.

FORSIKTIG
 • Når du bruker Bluetooth-enhetens betjening til å justere volumet, kan volumet bli høyere enn forventet, og det kan bli vanskelig å høre eller enheter kan bli skadd. Hvis volumet plutselig blir høyere under avspilling, stopp avspillingen umiddelbart.
 1. Velg “Bluetooth” som inngangskilde.
 1. På Bluetooth-enheten skal du velge apparatet (apparatets nettverksnavn).
 • Hvis passord er påkrevd, angi tallet “0000”.
 1. Start avspilling på Bluetooth-enheten.
 • Avspillingsskjermen vises på TVen.
MERK
 • Hvis apparatet oppdager Bluetooth-enheten som tidligere er tilkoblet, vil apparatet automatisk koble til denne. For å opprette en annen Bluetooth-tilkobling skal du først avslutte gjeldende Bluetooth-tilkobling.
 • Du kan justere apparatets volum fra Bluetooth-enheten under avspilling.
 • For å avslutte Bluetooth-tilkoblingen, utfør en av følgende operasjoner.
 • Utfør utkoblingsoperasjonen på Bluetooth-enheten.
 • Velg en inngangskilde som er en annen enn “Bluetooth” på apparatet.
 • Velg “Disconnect” i “Audio Receive” i “Setup”-menyen.
 • Bluetooth-indikatoren på frontdisplayet lyser når apparatet er koblet til en Bluetooth-enhet.