Frontpanelens display

Följande är en förklaring till vad som visas på frontpanelens display.

Grundläggande indikation

Denna indikation visas under uppspelning. Det som visas skiljer sig åt beroende på den aktuella ingångskällan. Följande är ett exempel på indikationen under uppspelning av en medieserver.

a

Uppspelningsstatusikon

Visas i enlighet med uppspelningsstatusen för låt/station (radiostation).

Upprepa alla/1 låt (/)

Visas när ingången är ”Server” och den är inställd på upprepad uppspelning (). Observera att det kanske inte visas när musik spelas upp på en smartphone eller surfplatta då det beror på statusen hos apparaten.

Spela upp/Paus( / )

Visas när ingången är ”Server” eller ”Bluetooth” och den spelas upp eller pausas.

Ikonen spela visas också när ingången är ”AirPlay” eller ”Net Radio” och den spelas upp.

Shuffle (slumpvis uppspelning) ()

Visas när ingången är ”Server” och den är inställd på slumpvis uppspelning (). Observera att det kanske inte visas när musik spelas upp på en smartphone eller surfplatta då det beror på statusen hos apparaten.

b

-∞ (vid lägsta volym) /MUTE

När volymen är på lägsta nivå-visas ”-∞” blinkande. När ljudet är avstängt visas ”MUTE” blinkande.

c

Informationsområde

Följande information visas beroende på vald ingång.

När du väljer CD, PHONO, LINE1, LINE2, OPTICAL1, OPTICAL2, COAXIAL, TV eller en tjänst för musikströmning

Namnet på inmatningen visas.

När USB DAC väljs

Ljudformatet och samplingsfrekvensen för uppspelningssignalen visas.

Nät Server eller Net Radio väljs

Informationen om den aktuella låten eller stationen visas. För att växla mellan de olika objekt som visas tryck på DISPLAY-knappen på fjärrkontrollen.

Nät AirPlay eller Bluetooth väljs

Informationen om den aktuella låten eller namnet på ingången visas. För att växla mellan de olika objekt som visas tryck på DISPLAY-knappen på fjärrkontrollen.

När TUNER väljs

Frekvensen visas. Information om Radio Data System (modeller för Storbritannien, Europa och Ryssland) eller DAB (modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Australien) visas också. För att växla mellan de olika objekt som visas tryck på DISPLAY-knappen på fjärrkontrollen.

OBS!

  • Vissa texttecken kanske inte är tillgängliga och ”_” visas.

Bläddra bland indikationer

Den här indikationen visas endast när ingångskällan är ”Server” eller ”Net Radio” och du väljer önskad låt eller station.

a

Indikator för driftriktning

Tillgänglig(a) bläddringsriktning(ar) visas.

b

Ikon för filinformation

Den här ikonen visar vilken typ av innehåll som för närvarande visas.

När Server är vald

Indikerar en musikfil.

Musikfiler i format som inte stöds av den här produkten kan också visas ().

Indikerar en mapp.

Indikerar en fil som inte kan spelas upp.

När Net Radio är vald

Indikerar en mapp.

Indikerar en radiostation som kan väljas.

c

Informationsområde för innehåll

Information som filnamn och stationsnamn visas.

OBS!

  • Vissa texttecken kanske inte är tillgängliga och ”_” visas.

Uppvärmningsindikation

Denna indikation visas omedelbart när produkten slås på. Ikoner visas för att indikera temperaturförhållandet för förstärkaren. Använd detta som en uppskattning av tiden tills ljudkvaliteten stabiliseras.

a

Ikoner för temperaturförhållanden

OBS!
  • Displayens ljusstyrka dämpas för att skydda displayenheten när produkten inte används under en viss tid. Displayen återgår till sin normala ljusstyrka när fjärrkontrollen eller frontpanelen används.
  • När PURE DIRECT är PÅ kommer frontpanelens display att slås AV. Efter att ha stängt av displayen kommer den att återigen slås på när fjärrkontrollen eller frontpanelen används.
  • Den grundläggande indikationen stängs av om inga operationer utförs under en viss tid. Tiden tills displayen stängs av kan ändras på Setup-menyn.
  • Det maximala antalet texttecken för att visa innehållsinformation (namn på stationer/låtar etc.) på grundindikationen eller bläddringsindikationen varierar beroende på vald ingång och typ av tecken.