Korrigere volumforskjeller mellom Zone A og Zone B

Hvis du plages av volumdifferanser mellom Zone A/B, utfør følgende prosedyre for å justere volumet for Zone B.

MERK
Skyv Zone-bryteren til “ZONE A” i menybetjening.
  1. Trykk på OPTION.
  1. Bruk markørtastene for å velge “Volume Trim” og trykk på ENTER.
  1. Bruk markørtastene for å velge “ZoneB Trim” og juster innstillingen.
  • Innstillingsområde
  • -10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB intervall)
  1. Trykk på OPTION.
  • Dette fullfører innstillingene.
MERK
  • Innstillingene er ikke aktivert når “ZoneB Volume” i “Setup”-menyen er satt til “Async.”. For mer informasjon, se følgende: