Justera skillnaderna i ljudvolym mellan Zone A och Zone B

Om du störs av volymskillnad mellan Zone A/B utför följande förfarande för att justera volymen för Zone B.

OBS!
Skjut Zone-omkopplaren till ”ZONE A” i menynavigering.
  1. Tryck på OPTION.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”Volume Trim” och tryck på ENTER.
  1. Använd markörknapparna för att välja "ZoneB Trim” och justera inställningen.
  • Inställningsalternativ
  • -10,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
  1. Tryck på OPTION.
  • Detta avslutar inställningarna.
OBS!
  • Den här inställningen är inte effektiv när "ZoneB Volume” på ”Setup”-menyn är inställt på ”Async.”. För mer information, se följande: