Justera volymen för Zone B tillsammans med volymen för Zone A

Anger om volymen för Zone B ska justeras tillsammans med volymen för Zone A.

Setup-menyn

Sound” > ”Volume” > ”ZoneB Volume

Inställningar

Sync.

Justerar volymen för Zone B tillsammans med volymen för Zone A.

Async.

Justerar inte volymen för Zone B tillsammans med volymen för Zone A. Justerar volymen för Zone B separat.

OBS!
  • Om ”ZoneB Volume” ställs in på ”Async.”, ställs volymen för Zone B tillfälligt in på -40 dB. Justera vid behov volymen med hjälp av fjärrkontrollen. För mer information, se följande: