Przesyłanie plików za pomocą komputera z wykorzystaniem aplikacji Eksplorator plików, Finder itp.

UWAGA

      W zależności od używanego instrumentu i systemu operacyjnego komputera wskazania w menu i w oknie mogą różnić się od tych przedstawionych w poniższych instrukcjach.

      Niektóre instrumenty umożliwiają przesyłanie i zapisywanie plików na komputerze, np. utworów użytkownika nagranych na instrumencie. W przypadku instrumentów, na których znajdują się pliki możliwe do przesyłania/zapisywania, wybór programu wykorzystywanego do przesyłania plików na komputerze (Music Software Downloader, Explorer/Finder itp.) zależy od konkretnego instrumentu. Aby uzyskać informacje na temat typów plików (danych), które można przesyłać, oraz metody przesyłania plików w każdym instrumencie, patrz „Docelowe modele i funkcje” lub podręcznik użytkownika instrumentu.

System Windows 10 jest w tym podręczniku używany jako przykład.

1.  Podłącz instrument do komputera za pomocą kabla USB.

2.  Ustaw funkcję instrumentu „Storage Mode” (Tryb pamięci) na „ON” zgodnie z podręcznikiem użytkownika instrumentu.

UWAGA

     Instrument jest zablokowany lub nie można go używać, gdy funkcja „Storage Mode” (Tryb pamięci) jest ustawiona na „ON”. Funkcja ta powinna być typowo ustawiona na „OFF”, z wyjątkiem sytuacji przesyłania pliku między instrumentem a komputerem.

3.  Na komputerze uruchom aplikację, która może kopiować pliki, taką jak Eksplorator plików.

4.  Upewnij się, że instrument jest rozpoznawany jako zewnętrzne urządzenie pamięci masowej przez Eksplorator plików lub podobny program.

     Nazwa urządzenia zależy od instrumentu.

5.  Kopiowanie plików z komputera do instrumentu (zewnętrznego urządzenia pamięci masowej).

NOTYFIKACJA

     Podczas kopiowania plików z komputera do instrumentu (zewnętrznego dysku pamięci masowej) upewnij się, że na instrumencie (zewnętrznym dysku pamięci masowej) jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.

     Nie należy zmieniać nazwy pliku kopii zapasowej (z rozszerzeniem .BUP) na komputerze. Dane kopii zapasowej nie zostaną zaimportowane do instrumentu.

     W przypadku plików utworów użytkownika i stylów użytkownika utworzonych w instrumencie nigdy nie zmieniaj nazwy pliku na komputerze. Uniemożliwia to instrumentowi rozpoznanie danych utworu użytkownika i stylu użytkownika.

     Nie należy tworzyć folderów na instrumencie (zewnętrznym dysku pamięci masowej). Instrument może niepoprawnie rozpoznać skopiowany plik.

     Nie należy przeprowadzać formatowania instrumentu (zewnętrznego dysku pamięci masowej). Instrument może nie działać prawidłowo.

     Nie odłączaj kabla USB podczas przesyłania danych. Nie wyłączaj również zasilania instrumentu. Nie tylko może to spowodować niezapisanie przesyłanych danych, lecz także sprawić, że instrument i komputer będą niestabilne, a zawartość pamięci zostanie utracona.

     Aby usunąć instrument (zewnętrzny dysk pamięci masowej), postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w tej broszurze. Niezastosowanie się do nich może spowodować uszkodzenie pliku.

6.  Po zakończeniu kopiowania usuń instrument (zewnętrzny dysk pamięci masowej) z komputera.

     Nazwa dysku zależy od instrumentu.

7.  Odłącz kabel USB łączący instrument z komputerem.

8.  Ustaw funkcję instrumentu „Storage Mode” (Tryb pamięci) na „OFF” zgodnie z podręcznikiem użytkownika instrumentu.

9.  Jeśli plik został przeniesiony do instrumentu, upewnij się, że został on poprawnie przesłany.

     Jeśli został przeniesiony plik kopii zapasowej (****.BUP), upewnij się, że ustawienia panelu zostały zmienione zgodnie z oczekiwaniami.

     Jeśli został przeniesiony utwór (***.MID), wybierz odpowiedni numer, a następnie rozpocznij odtwarzanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika instrumentu lub w rozdziale „Odtwarzanie plików MIDI, w tym utworów przesyłanych z komputera”.

     Jeśli został przeniesiony styl (***.STY), potwierdź, że przesyłanie pliku zakończyło się powodzeniem zgodnie z podręcznikiem użytkownika instrumentu.