Stille det innledende volumet for når apparatet skrus på

Stiller det innledende volumet når apparatet skrus på.

Setup-menyen

Sound” > “Volume” > “Initial Volume

Innstillinger

Off

Stiller nivået i forhold til volumnivået for apparatet når det sist gikk til standby-modus.

Mute

Stiller inn apparatet til å dempe lydinngangen.

-80,0 dB til +16,5 dB (0,5 dB intervall)
[0,5 til 97,0 (0,5 intervall)]

Stiller inn nivået til det angitte volumnivået.

MERK
  • Denne innstillingen fungerer kun når volumnivået er satt lavere enn “Max Volume”. For mer informasjon om “Max Volume” i “Setup”-menyen, se følgende: