Alternativ på Option-menyn

Använd följande tabell för att konfigurera uppspelningsinställningar på receivern.

OBS!
  • Vilka alternativ som är tillgängliga beror vald ingångskälla.
  • Text inom parenteser anger indikationer på frontpanelens display.
  • Beroende på i vilken region du har köpt receivern kan menyerna eventuellt även innehålla funktioner för direktuppspelningstjänster.

Menypost

Funktion

Sidan

Input Select (Input Select)

Växlar ingångskällan.

Tone Control (Tone Control)

Justerar nivån för högfrekvensområdet och lågfrekvensområdet individuellt.

DSP/Surround (DSP/Surround)

Program (PRG)

Väljer ljudprogrammen och stereouppspelning.

Sur.Decode
(SrDec)

Välj en surrounddekoder som ska användas.

DSP Level
(DSP Level)

Justerar nivån på ljudfältseffekten.

Adaptive DRC (A.DRC)

Anger om dynamikomfånget (från högsta till lägsta nivå) ska justeras automatiskt med volymen.

Enhancer (Enhancer)

Aktiverar/inaktiverar Compressed Music Enhancer.

Volume Trim (Volume Trim)

Input Trim (In.Trim)

Justerar skillnaderna i ljudvolym mellan ingångskällor.

Subwoofer Trim (SW.Trim)

Finjusterar subwoofervolymen.

ZoneB Trim
(ZB.Trim)

Justerar skillnaderna i ljudvolym mellan Zone A/B.

Lipsync (Lipsync)

Aktiverar/inaktiverar inställningen ”Lipsync” i ”Setup”-menyn.

Signal Information (Signal Info.)

Visar information om video-/ljudsignaler.

Audio In (Audio In)

Kombinerar video för den valda ingångskällan med ett ljud från en annan ingångskälla.

Video Out (Video Out)

Välj en video som ska matas ut tillsammans med den valda ljudkällan.

FM Mode (FM Mode)

Växlar mellan ”Stereo” och ”Monaural” för mottagning av FM-radio.

Preset (Preset)

Auto Preset (AUTO)

Registrerar automatiskt FM-radiostationer med starka signaler.

Clear Preset (CLEAR)

Radera de radiostationer som registrerats på förvalsnumren.

Traffic Program (TrafficProgram)

(Endast modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Mellanöstern)

Söker automatiskt efter en station med trafikinformation.

Shuffle (Shuffle)

Konfigurerar inställningen för slumpvis uppspelning.

Repeat (Repeat)

Konfigurerar inställningen för upprepad uppspelning.

Volume Interlock (Vol.Interlock)

Aktiverar/inaktiverar volymkontroll från iTunes/iPhone via AirPlay.

Add to favorites (Add to Fav.)

Remove from favorites (RemovefromFav.)

Lägger till önskad Internetradiostation i ”Favorites”-mappen, eller tar bort den från ”Favorites”-mappen.

Init Scan (Init Scan)

(endast RX-D485)

Utför initial sökning för DAB-radiomottagning.

Tune AID (Tune AID)

(endast RX-D485)

Kontrollerar mottagningsstyrkan för varje DAB-kanal.